اساتید

آقای حسینی

Mkh Hosseini

پریا زینالی

Parya Zeynali

عاطفه آقایی

Atefeh Aghaei

فرزانه دادبام

مدرس رزرو

دوره های تحت تدریس : آقای حسینی
نام دورهمشاهده جزئیات
Family friend3
Family&Friends5 )
Family & Friends 5C
Family&Friends1 (20)
ّFamily&Friends5D)
ّFamily&Friends1B
First Friends 1C pm.Mon_Thu )
Family& Friends3+4
First Friends 1 C Sun-Wed)
First friends2C-Sun-Wed
First Friends1D sun-wed)
ّFamily&Friends1C 8-12
First Friends 1D 7-8 s-w
First Friends 1 D m-th
Family& Friends4 A 3-6
First friends2D 7-8)
First Friends 1E 9-10
First friends2 E 9-10
Family&Friends1+2
Family 6 A
First Friends 1 E9-10 M-Th
Family & Friends 4B 7-10
First Friends 1 E9-10 Sun-wed)
First friends2A
First Friends3A
Family&Friends2 A3-6)
First friends2A M-Th
Family& Friends4َC10-14)
First friends2A S-W
First Friends 1A)
First Friends 1A s-w
First friends2B s-w
First friends2B M-TH
Family&Friends2B (7-8-9-10)
First Friends3B
Family5A
First friends2B
First Friends 1 B S-W
First friends2C S-W
American3
Family&Friends2C
First Friends3C
First friends2C
Family5 B
First friends2C S-W
First Friends 1 C 5-6
First Friends 1 A new
First friends2D 7-8
First Friends 1New Morning S_W
First Friends 1A New Afternoon
First Friends3 D
First friends2D M-th
Big English3 A
First friends2D S-T A.M
First Friends 1 A M-Th pm)
Family5C)
First Friends 1D
First friends2E
First Friends 1A M-Th
First Friends 1 B S-W
First Friends1bB M-Th
First Friends3 E
Big English3B
First friends2D
First friends2E
First Friends 1 B Mo-Thu
Oral course (26)
First Friends 1E
First Friends 1 C(5-6) S-W
First Friends3A
Family&Friends1A
First Friends 1 C M/Th
Big English3 C
First Friends3 A M-Th
First Friends 1C M-Th
First Friends 1 D 6-7)
First Friends3B
Family&Friends1B
First friends2A
First Friends 1D M-Th
First Friends 1 B)
First Friends 1C
American file 1A
Super Minds4A)
First Friends 1D
First Friends3 B
First Friends3 C
American 1 B
First Friends 1 E
Family&Friends1C
First friends2B
First Friends 1D
First Friends 1 E
First Friends 1E
First Friends3C
Super Minds2A
Super Minds 4B
First Friends3 D
American 1 C
First friends2A
First Friends 1E
First friends2C
First friends2A
First friends2A
First Friends3 D
First Friends3 E
First friends2B
First friends2D
First friends2A
First friends2B
Super Minds 4C
Face 2 Face pre A
Super Minds2B)
First friends2B
Super Minds 2C)
First Friends3 E
Super Minds 5A)
Super Minds1A
First friends2B
First friends2C
First friends2B
Face 2 Face pre B
First friends2E
Super Minds3A
First friends2D
First Friends3 A
First friends2D
Super Minds 1A
Super Minds 1B
super minds1c
superminds1b
First friends2E
First Friends1E
First Friends 1C
First Friends 3A
Super minds 3 C
Super Minds 1 C
First Friends 2 E
First Friends 3 A
ّFirst Friends 1 C
Got it 1AA
World EnglishA)
Got it B
First Friends3 A
First Friends3 A
First Friends 1 D
Got it starterA1)
First Friends 1 A)
First Feiends 3 B
First Friends 1 A
Got it 1 Ab
First Friends 3 B
Got it starter BA)
First Friends3B
Got it starterA2
First Friends3C)
First Firiends 1 B
First friends2A
Got it starter BB
Got it 1BA
First Friends3D
First Friends3C
First Friends3 D
First friends2A
Got it 1 BB
First Friends 3 E
First friends 3 d
First friends 3E
Got it starter A2
First Friends3A
Got it2B2
Got it 1A
Got it starter B
Got it starter B
First Friends3 A
Got it starterB
Got it 2A2
First Friends3 B
Got it 3A
First Friends3A
First Friends3 B
Got it 2A2
First Friends 3 A
Little Friends
First Friends 3 C
Got it 1A
Four corners1 A
Top notch 2A
Four corners3 D
First Friends 1 A

خروج

دوره های تحت تدریس : پریا زینالی
نام دورهمشاهده جزئیات
First Friends1A
First Friends 1B.pm
First friends 1C

خروج

دوره های تحت تدریس : عاطفه آقایی
نام دورهمشاهده جزئیات
First friends 1C
First Friends3C
First Friends3D

خروج

دوره های تحت تدریس : فرزانه دادبام
نام دورهمشاهده جزئیات
First Friends 1 C
First Friends 1C
First Friends 1 C
First Friends 1 D
First Friends 1D
First Friends 1 E
ّFirst Friends 1 E
First friends2A
First friends2A
First Friends 1 E
First friends2B

خروج

دوره های تحت تدریس : مدرس رزرو
نام دورهمشاهده جزئیات
First Friends1A
First Friends2B (21)
First Friends 1A
First Friends 1 A
First friends2 (c)
First Friends 1A
First friends2D
First friends2C
First friends2D
first friend 2e
First firends1
First friends1B
First Friends 1 B
First Friends 1 B
First Friends3B
First Friends3B
Got it starter B
First Friends3 A
little Friends A
First Friends 1 A
First Friends 1 B
First friends2 A
First Friends3B
First Friends3C
First Friends 1 A
First Friends1 B

خروج

بیوگرافی : آقای حسینی
پارسه نوین

خروج

بیوگرافی : پریا زینالی
پارسه نوین

خروج

بیوگرافی : عاطفه آقایی
پارسه نوین

خروج

بیوگرافی : فرزانه دادبام
پارسه نوین

خروج

بیوگرافی : مدرس رزرو
پارسه نوین

خروج