رویداد ها

پارسه نوین

باهم

1397/09/08

1:18 PM

دسته بندی رویداد : شعارها


بهترین نتیجه در همکاری هست.

10 نکته برای آن که یک زبان‌آموز موفق باشید 

1- علاقه ؛ شرط اول موفقیت 

2- هدفدار بودن ؛ زبان‌آموز موفق ، هدف دارد  

3- هر روز زبان بخوانید 

4- روش یادگیری خود را پیدا کنید 

5- خودتان به دنبال یادگیری زبان باشید 

6- از مبتدی بودن خجالت نکشید 

7- یک دیوار انگلیسی داخل اتاقتان داشته‌باشید 

8- گاهی به صورت گروهی زبان بخوانید 

9- مطالب را گام به گام مطالعه کنید 

10- ارّه‌ی خود را تیز کنید