رویداد ها

پارسه نوین

آموزش بر اساس استانداردCEFR

1397/09/08

1:03 PM

دسته بندی رویداد : TOEFL IBT


CEFR چیست؟

مرجع مشترک اروپایی برای زبان‌: شفاف، منسجم و جامع

نتایج بیش از بیست سال پژوهش با عنوان مرجع مشترک اروپایی برای زبان‌ها: یادگیری، آموزش ارزیابی (CEFR)  برای ارائه‌ی شالوده‌ای شفاف، منسجم و جامع برای توصیف دقیق برنامه‌های درسی زبانی و دستورالعمل‌های برنامه‌ی آموزشی، طرح آموزش و مطالب آموزشی، و ارزیابی میزان مهارت در زبان خارجی طراحی شده است. اصول مزبور در اروپا استفاده می‌شود اما در قاره‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حال حاضر به 39 زبان قابل استفاده است.

سطوح شش‌گانه‌ی مهارت در زبان خارجی

اصول CEFR مهارت در زبان خارجی را در شش سطح توضیح می‌دهد: سطوح A1 و A2، B1 و B2، C1 و C2. همچنین سه سطح «اضافی» (A2+، B1+ و B2+) را نیز تعیین می‌کند. براساس تحقیقات تجربی و رایزنی‌های گسترده، این برنامه مقایسه‌ی آزمون‌ها و امتحانات را بین زبان‌ها و مرزهای ملی ممکن می‌سازد . همچنین شالوده‌ی تصدیق صلاحیت‌های زبانی را فراهم آورده و از این رهگذر دگرگونی آموزشی و حرفه‌ای را تسهیل می‌کند.